W 1960 roku na terenie osiedla Łaskarzew, które w tym czasie liczyło około 3400 mieszkańców i istniała jedna Szkoła Podstawowa przy ulicy Alejowej 23 o 21 oddziałach,
22 nauczycielach w tym 2 emerytów o łącznej liczbie uczniów 730 uczniów. Do szkoły przychodziły dzieci do klasy piątej z Woli Łaskarzewskiej, Sośninki i Przychoda. W szkole zajęcia odbywały się od godziny 8:00 do 17:00, praca na trzy zmiany. Odbywające się zajęcia do późnych godzin wieczorowych szczególnie dawały się we znaki uczniom klas młodszych ze stacji kolejowej Łaskarzew, Sośninki, Przychoda, Onufrywowa w okresie jesienno-zimowym. W szkole trudno było wygospodarować czas i miejsce dla zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań, ponieważ w godzinach wieczornych od godziny 17:00 odbywały się zajęcia Kursu Ogólnokształcącego dla Dorosłych z zakresu klasy V, VI, VII.
W tym czasie kierownik szkoły ob. Kwieciński Stanisław wystąpił z propozycją budowy nowej szkoły na zebranie Rady Pedagogicznej. Wyżej wymienioną propozycję przedstawił ob. St. Kwieciński również przewodniczącemu Osiedlowej Rady Narodowej ob. M. Jabłońskiemu, który propozycje zaaprobował i przedstawił wniosek na posiedzeniu Prezydium ORN. Prezydium wniosek poparło i przystąpiono do powołania Społecznego Komitetu Budowy Szkoły, w skład którego weszli:

1. Ob. Stanisław Kwiecińśki - przewodniczący
2. Ob. Marian Jabłoński - z-ca przewodniczącego 
3. Ob. Alina Gąska - z-ca przewodniczącego
4. Ob. Genowefa Gładysz - sekretarz
5. Ob. Feliksa Józwicka - skarbnik

Członkowie

1. Ob. Marianna Bogucka
2. Ob. Roman Benieki
3. Ob. Zygmunt Gąska
4. Ob. Józefa Jóźwicka
5. Ob. Florentyna Klimaszewska
6. Ob. Stanisław Niewczas
7. Ob. Józef Rybicki
8. Ob. Franciszka Pawelec
9. Ob. Władysław Wichowicz

Na honorowego członka powołano ob. Edwarda Zachajkiewicza Kuratora Okręgu w Lublinie. W 1961 roku rozpoczęto czynne starania o budowę nowej szkoły. Komitet Budowy przystąpił do gromadzenia funduszy: organizowano zabawy dochodowe, loterie fantowe z których to dochodów pokrywano wydatki związane ze staraniami o budowę nowej szkoły. Z dużą i wydatną pomocą w czynionych staraniach o budowę przyszedł nam nasz rodak Kurator Okręgu Szkolnego Lubelskiego Edward Zachajkiewicz. Na rok 1963 szkoła została ujęta w planie gospodarczym dla województwa warszawskiego. Ministerstwo Oświaty przeznaczyło kwotę 5 milionów złotych na budowę szkoły. Decyzją Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Garwolinie przesunięto budowę szkoły z 1963 na rok 1964, ponieważ wyłoniła się pilniejsza potrzeba a mianowicie budowa Szkoły Podstawowej w Miastkowie pow. Garwolin. W 1964 roku z wielkim trudem Przedsiębiorstwo "Budomontaż" z Warszawy wyraziło zgodę na budowę szkoły w Łaskarzewie. W tym czasie Komitet Budowy Szkoły przystąpił do wyboru odpowiedniego terenu na zlokalizowanie szkoły. Obrano teren położony przy ulicy Kolejowej na działkach ziemi należącej do indywidualnych właścicieli. Zarząd Spółki Rolno-Leśnej dla zagospodarowania wspólnoty gospodarczej przystąpił do pertraktacji z właścicielami działek. Teren pod budowę wydzielony został na działkach ustępujących właścicieli:

1. Brzostowski Władysław, któremu Zarząd Spółki R-L nie zapłacił za działkę tylko otrzymał nową działkę rolną od Spółki Rolno-Leśnej.
2. Cichecki Władysław - otrzymał zapłatę za ziemię.
3. Spadkobiercy po Piotrze Drewniku - otrzymali ziemię.
4. Jóźwicki Józef - otrzymał ziemię.
5. Wachnicki Roman - otrzymał pole przy ul. Warszawskiej.

Bardzo dużo pracy i inicjatywy przy wymianie działek okazał przewodniczącej ZSRL w Łaskarzewie ob. Zygmunt Gąska, ponieważ właściciele działek nie bardzo chętnie chcieli pozbyć się swej ziemi często dziedziczonej od wielu pokoleń. Dzięki staraniom ob. Z. Gąski sprawę załatwiono na korzyść budowy szkoły i to w szybkim czasie. "Budomontaż" pomimo, że wyraził zgodę na budowę szkoły to jednak od września 1964 do marca 1965 nie rozpoczęto budowy tłumacząc daleką odległością od Warszawy i małą kwotą przerobu.

We wrześniu 1964 r. delegacja w składzie:
1. Stanisław Kwieciński - kierownik szkoły
2. Marian Jabłoński - przewodniczący O.R.N.
3. Franciszek Wielgosz - kierownik Pow. Insp. Inwestycji w Wydz. Oświaty
4. Ambramowicz - przedstawiciel ODIM w Otwocku.
przeprowdziła rozmowę z przedstawicielami "Budomontażu" w wyniku której ustalono termin wejścia Przedsiębiorstwa "Budomontaż" na plac budowy na dzień 15 października 1964 roku. W kwietniu 1964 roku Przedsiębiorstwo "Hydrobudowa" z Warszawy dokonało odwiertu studni głębinowej. Na początku listopada 1964 Dyrekcja "Budomontażu" mianowała kierownikiem budowy ob. Wacława Irackiego. W dniu 6 XII 1964 Społeczny Komitet Budowy Szkoły zorganizował uroczyste wmurowania  akty erekcyjnego pod budowę szkoły.
Oficjalne otwarcie szkoły odbyło się 1 września 1966 roku.
Natomiast 16 października 1999 roku nadano szkole imię Jana Pawła II.

HISTORIA SZKOŁY

LINKI

                       Dyrektor szkoły:  Monika Krawczyk                                            Sekretariat    256845060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie

                                                                                                                                                  e - mail:  2gim_laskarzew@wp.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ul. Kolejowa 13

                       

Copyright ZS 2 Łaskarzew 2018